บริการของเราดีเยี่ยม

ผู้บริหารบริษัท วีคเอนท์ ทัวร์

Somchai Chomraka

สมชาย ชมระกา

ประธานบริหาร

Executive-Vice-President

จารุวรรณ แซ่เจา

รองประธานบริหาร

Sasirat Chomraka

ศศิรัตน์ ชมระกา

กรรมการผู้จัดการ

managing-director

สุดารัตน์ ชมระกา

กรรมการผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีคเอนท์ ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

     เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2526 ภายใต้การบริหารงานของคุณสมชาย ชมระกา ประธานกรรมการบริหารที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจการบริการท่องเที่ยวให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ปัจจุบันโดยเฉพาะเส้นทางประเทศจีน

     วีคเอนท์ ทัวร์เป็นผู้บุกเบิก และชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี วีคเอนท์ ทัวร์ แห่งการบริการมีโครงข่ายธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่มั่นคง รวมทั้งมีธุรกิจในเครืออีกมากมายที่สามารถรองรับการบริการของลูกค้าที่จะเดินทางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปอัฟริกา และเส้นทางอื่นๆ ทั่วโลก

     ทุกๆ ปี วีคเอนท์ ทัวร์ จะมีการจัด “งานสังสรรค์ครอบครัววีคเอนท์” ซึ่งมีนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าประจำและลูกค้าใหม่ๆ เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัววีคเอนท์ นอกจากนี้ยังมีอีกงานที่จัดขึ้นทุกปีเช่นกัน คือ “งานฮันนีมูนรำลึก” ให้คู่รักได้ย้อนนึกถึงบรรยากาศเก่าๆ คิดถึงอดีตและปัจจุบันที่หลายคู่อาจมีปัญหาในชีวิต ซึ่งการใช้ชีวิตคู่นั้นมีความหมายมาก ถือเป็นการได้เที่ยวพักผ่อนอีกรูปแบบที่ทั้งสนุกและได้พบกับเพื่อนนักเที่ยวด้วยในแต่ละครั้ง และเราจะเตรียมของขวัญไว้ให้สำหรับคู่รัก นอกจากนี้ยังรับจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ สัมมนาเพื่อธุรกิจและจัดกรุ๊ปเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่จำนวน 50 ท่านขึ้นไป

TourBusinessStandard

1. ต้องการพัฒนา และบุกเบิกเส้นทางท่องเที่ยวที่ใหม่ ๆ ให้กับนักเดินทางท่องเที่ยวของไทย รวมทั้งสร้างมิติใหม่ด้านการเดินทางอยู่ตลอดเวลา
2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อมิตรประเทศที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไป รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีต่อประเทศนั้น ๆ
3. มุ่งสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีศักยภาพ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้มีมาตรฐานสูงทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4. มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการให้เกิดความประทับใจ รวมทั้งได้ประโยชน์กับการเดินทางมากที่สุดให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป
5. ประสานงาน และนำสื่อมวลชน เดินทางไปเก็บข้อมูลข่าวสารของแต่ละสถานที่มาเผยแพร่ให้สาธารณชนอันเป็นช่องทางการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้เดินทางเอง
6. ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสามารถที่จะดำเนินการได้เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม

1. เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ รวมทั้งประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยว
2. สร้างมาตรฐานการบริการให้ลูกค้าได้เกิดความประทับใจในทุกครั้งของการเดินทาง
3. สร้างบุคลากรด้านการนำเที่ยวให้มีคุณภาพ และพัฒนาสู่แนวหน้าของประเทศ และสามารถแข่งขันงานด้านการบริการกับนานาประเทศทั่วโลกได้
4. ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงานเพื่อนำความรู้ ความสามารถ มาบริการลูกค้า และพัฒนาองค์กร
5. ใส่ใจในรายละเอียด และความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยมุ่งเน้นให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ให้การสนับสนุนหน่วยงาน หรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ เท่าที่โอกาสเหมาะ และเอื้ออำนวยโดยความเต็มใจ
2. สร้างสรรค์ และสนับสนุนสังคมการท่องเที่ยว รวมทั้งให้การสนับสนุนนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้เข้ามาฝึกงานในบริษัทให้เข้าใจจริง และนำไปประกอบอาชีพได้
3. มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวที่ไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน